مدیر عامل

توضیحات

متن توضیحات

مدیر عامل

نام

هیئت مدیره

عضو موظف هیات مدیره سازمان

توضیحات

عضو موظف هیات مدیره سازمان

بازرس و عضو هیات مدیره سازمان

توضیحات

بازرس و عضو هیات مدیره سازمان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان

توضیحات

عضو هیات مدیره سازمان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان

توضیحات

عضو هیات مدیره سازمان

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان

توضیحات

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان

Call Now Button